جوانی مرحله ای از زندگی است که گذشته و آینده فرد را به هم پیوند می دهد؛ بسیاری از والدین وقتی متوجه رشد و بلوغ فرزندشان می شوند، دل نگرانی شان افزایش می یابد و به عبارتی تمام شیرینی های دوران کودکی جایش را به نگرانی های امروز و فردا می دهد؛ دلمشغولی از وضعیت تحصیل، ورود به دانشگاه، انتخاب شغل مناسب، درآمد کافی، همسرگزینی، مسکن و... بر دوش خانواده ها سنگینی می کند.

گویی واژه جوان در کنار تمام این واژه هاست که اعتبار پیدا می کند اما اگر والدین یک لحظه به خود بیایند و به گذشته خود نگاه کنند، درمی یابند که همه این مشکلات به نوعی در زمان آن ها هم وجود داشته است. اگر فکر کنیم می بینیم که ما نیز با سختی و مشکلات، موفقیت هایی را به دست آورده ایم که امروز به آن افتخار می کنیم و لذت می بریم. پس بگذاریم جوانان ما هم فراز و نشیب های زندگی را تجربه کنند. اگر ارزش ها و مفاهیم انسانی را به خوبی به فرزندانمان آموزش داده باشیم، دیگر امروز نباید نگرانی زیادی داشته باشیم.باید راه را به جوانمان نشان دهیم و دورادور مراقبش باشیم اما بگذاریم شکست بخورد، به زمین بخورد و دوباره بلند شود. به مناسبت روز جوان با دکتر شهرام ناصری روان پزشک در این زمینه گفت وگویی انجام دادیم که در ادامه می آید.


ادامه مطلب