روان شناسی تخصصی رشد http://developmentalnojavan.mihanblog.com 2020-08-09T20:48:50+01:00 text/html 2013-05-15T12:37:15+01:00 developmentalnojavan.mihanblog.com نصرت نوجوان این هم یك نوع اعتیاد است http://developmentalnojavan.mihanblog.com/post/161 <p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: right; line-height: normal; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="RTL"><font size="3"><strong><span lang="AR-SA" style='font-family: "B Zar";'><font color="#006600">این هم یك نوع اعتیاد است</font></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span></strong><span style='mso-bidi-font-family: "B Zar";' dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><font face="Calibri">!<o:p></o:p></font></span></font></p><font face="Times New Roman" size="3"></font><p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: right; line-height: normal; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style='font-family: "B Zar";'><o:p><font size="3">&nbsp;</font></o:p></span></p><font face="Times New Roman" size="3"></font><p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: right; line-height: normal; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="RTL"><font size="3"><span lang="AR-SA" style='font-family: "B Zar";'>بازی از مهمترین نیازهای هر کودک است. کودکان به کمک بازی نقش آفرینی می کنند و خود را در موقعیت های گوناگون قرار می دهند و برای ایفای نقش های مختلفی که قرار است در آینده بر عهده بگیرند تمرین كرده و در کنار این آموزش غیرمستقیم تفریح می كنند. بازی ها در دوران مختلف تغییراتی داشته اند. شاید برای دهه پنجاهی ها بهترین بازی همان فامیل بازی ها، تاب بازی، تیله بازی، و برخی بازی های دسته جمعی بود. با وارد شدن به دهه شصت بازی آتاری وارد بازار شد که نخستین جرقه راه افتادن بازی های کامپیوتری بود و با استقبال خوبی هم مواجه شد</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span style='mso-bidi-font-family: "B Zar";' dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><font face="Calibri">.<o:p></o:p></font></span></font></p><font face="Times New Roman" size="3"></font><p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: right; line-height: normal; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="RTL"><font size="3"><span lang="AR-SA" style='font-family: "B Zar";'>بازی های آتاری با سرعت زیادی پیشرفت کرد و تبدیل به بازی های جدید شد و این بازی هاهم جای خود را در میان طرفداران شان پیدا نمودند و با پیشرفت سریع خود هیجان و جذابیتی بدست آوردند که در حال حاضر کمتر کسی را می توان پیدا کرد که حداقل چند بار بازی کامپیوتری نکرده باشد! اگرچه نمی توان هیجان ولذت این بازی ها را انکار کرد اما نمی توان اثرات مخرب آنها را هم نادیده گرفت. </span></font></p> text/html 2012-11-15T12:34:07+01:00 developmentalnojavan.mihanblog.com نصرت نوجوان اعتماد به نفس کدام کودک پایین است (بخش دوم) http://developmentalnojavan.mihanblog.com/post/160 <P style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><FONT color=#ff0000><FONT size=2><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'" dir=ltr><?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p>&nbsp;</o:p></SPAN><STRONG><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-bidi-language: FA" lang=FA>۱۷ </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-bidi-language: FA" lang=FA>نقش رهبری را نمی پذیرند</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN>.<o:p></o:p></SPAN></STRONG></FONT></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'" dir=ltr><o:p><FONT size=2></FONT></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><FONT size=2><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'" lang=AR-SA>کودکانی که عزت نفس اندکی دارند،اغلب معتقدند که در سازمان دهی دیگران ویا تصمیم گیری ناتوان اند</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN>.<o:p></o:p></SPAN></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'" dir=ltr><o:p><FONT color=#ff0000 size=2>&nbsp;</FONT></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-bidi-language: FA" lang=FA><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><FONT color=#ff0000 size=2><STRONG>۱۸ </STRONG></FONT></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'" dir=ltr lang=FA><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><FONT color=#ff0000 size=2><STRONG>&nbsp;</STRONG></FONT></SPAN><FONT color=#ff0000><FONT size=2><STRONG><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-bidi-language: FA" lang=FA>به ندرت داوطلب می شوند</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> .<o:p></o:p></SPAN></STRONG></FONT></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'" dir=ltr><o:p><FONT size=2></FONT></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><FONT size=2><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'" lang=AR-SA>کودکی احساس می کند بعید است کاری را کامل یا رضایت بخش انجام دهد در هیچ کاری شرکت نمی کند</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> .<o:p></o:p></SPAN></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'" dir=ltr><o:p><FONT size=2>&nbsp;</FONT></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-bidi-language: FA" lang=FA><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><FONT color=#ff0000 size=2><STRONG>۱۹ </STRONG></FONT></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'" dir=ltr lang=FA><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><FONT color=#ff0000 size=2><STRONG>&nbsp;</STRONG></FONT></SPAN><FONT size=2><STRONG><FONT color=#ff0000><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-bidi-language: FA" lang=FA>اغلب از اجتماع دوری می کند</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN>.<o:p></o:p></SPAN></FONT></STRONG></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'" dir=ltr><o:p><FONT size=2></FONT></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><FONT size=2><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'" lang=AR-SA>کودکی که عزت نفس اندکی دارد ،نمی داند که چگونه توجه دیگران را به خود جلب کند و حفظ کند.به این علت از کودکان دیگر دوری می کند و رمانی هم که تلاش می کند وارد گروهی شود ،بسیار ناشیانه عمل کرده و تلاش شان بی فایده می ماند</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> .<o:p></o:p></SPAN></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'" dir=ltr><o:p><FONT size=2>&nbsp;</FONT></o:p></SPAN></P> text/html 2012-11-15T11:50:52+01:00 developmentalnojavan.mihanblog.com نصرت نوجوان اعتماد به نفس کدام کودک پایین است (بخش اول) http://developmentalnojavan.mihanblog.com/post/159 <P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><FONT color=#cc0000 size=2><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'" lang=AR-SA><STRONG>اعتماد به نفس کدام کودک پایین است </STRONG></SPAN></FONT></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><FONT size=2><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'" lang=AR-SA><FONT color=#339999><STRONG>عزت نفس</STRONG> </FONT>کودک به خودی خود کم ویا زیاد نیست و شبیه ابر لایه لایه ای است که روزانه تغییر شکل و شدت می دهد و با خلق و خوی هر کودک و میزان آگاهی وی نسبت به محیط زندگی اش و نیز طرز فکر مردم اطراف او فرق می کند.زندگی های روزمره کودکان پر از موفقیت و شکست است .زمانی که در امتحان دیکته موفق می شوند بی نظیرند،اما اگر فراموش کردند تکلیف علوم خود را بنویسند ،سرزنش می شوند و صدها نمونه دیگر چون کودکان به ندرت بین مسائل جزئی و مهم به ندرت می توانند فرق قائل شوند و موفقیت های بزرگتر نمی توانند شکسته ای کم اهمیتشان را جبران کنند.<STRONG><FONT color=#339999>عزت نفس شامل احساسات ،باورهای و ارزوهای پیچیده کودک براساس مهارت های در حال تغییر وی در تاثیر متقابل و نفوذ به دنیای اطرافش است.</FONT></STRONG>چون عزت نفس بسیار پیچیده و ارزیابی آن بسیار پردردسر و دشوار است،در زیر فهرستی در مورد علائم امکان پایین بودن عزت نفس در کودکان ارائه شده است.این علائم به والدین می آموزد که اگر کودکی عزت نفس اندک داشته باشد،چگونه رفتار می کند و چه طرز فکری خواهد داشت.کودکی که عزت نفس اندکی دارد در خانه چنین رفتارهایی از خود بروز می دهد</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN>:<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></FONT></FONT></P> text/html 2012-11-14T12:51:50+01:00 developmentalnojavan.mihanblog.com نصرت نوجوان راه و رسم «نه» گفتن را بیاموزیم http://developmentalnojavan.mihanblog.com/post/158 <SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: #0055bb; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=AR-SA><STRONG><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: #0055bb; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA><STRONG>&nbsp;</STRONG> <A name=OLE_LINK1><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: #0055bb; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA><STRONG>راه و رسم «نه» گفتن را بیاموزیم</STRONG></SPAN></A><A name=OLE_LINK1> <P style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: normal; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 12pt; MARGIN: 0in 0in 5.25pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 9pt" lang=AR-SA><FONT color=#000000>مامان برام بستنی می‌خری؟</FONT></SPAN></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 12pt; MARGIN: 0in 0in 5.25pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 9pt" lang=AR-SA><BR><FONT color=#000000>نه!<BR><BR>مامان یك عروسك دیگه می‌خوام. یكی دیگه... یكی دیگه بخر...</FONT></SPAN></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 12pt; MARGIN: 0in 0in 5.25pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 9pt" lang=AR-SA><BR><FONT color=#000000>نه!</FONT></SPAN></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 12pt; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 9pt" lang=AR-YE><FONT color=#000000>مامان بریم خونه مادرجون؟</FONT></SPAN></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 12pt; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 9pt" lang=AR-YE><FONT color=#000000>نه! </FONT></SPAN></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 12pt; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 9pt" lang=AR-YE><FONT color=#000000>مامان می‌شه الان نخوابم؟</FONT></SPAN></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 12pt; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 9pt" lang=AR-YE><FONT color=#000000>نه!</FONT></SPAN></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 12pt; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 9pt" lang=AR-YE><FONT color=#000000>مامان می‌شه من دختر مریم خانم اینا بشم؟ اون همه چی برای دخترش می‌خره!</FONT></SPAN></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 12pt; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 9pt" lang=AR-YE><FONT color=#000000>نه!</FONT></SPAN></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 12pt; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 9pt" lang=AR-YE><FONT color=#000000>مامان می‌شه هرچی بهت می‌گم نگی نه؟</FONT></SPAN></SPAN></P></A></SPAN></STRONG><A name=OLE_LINK1></A></SPAN> text/html 2012-10-19T10:01:23+01:00 developmentalnojavan.mihanblog.com نصرت نوجوان پایین كودكان، نتیجه فشار خون بالای مادران است http://developmentalnojavan.mihanblog.com/post/157 <SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: #0055bb; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=AR-SA> <P style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: normal; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: #0055bb; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA><STRONG>پایین كودكان، نتیجه فشار خون بالای مادران است</STRONG></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: normal; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 12pt; MARGIN: 0in 0in 5.25pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><FONT color=#000000><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 9pt" lang=AR-SA>بر اساس پژوهشی كه بتازگی منتشر شده، پرفشاری خون (<STRONG><FONT color=#339999>فشارخون بالا</FONT></STRONG>) در زنان در دوران بارداری می‌تواند به اثرات منفی در </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 9pt" dir=ltr><STRONG><FONT color=#339999>IQ</FONT></STRONG></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 9pt" lang=AR-SA><FONT color=#339999> </FONT>و در كل، توانایی فكری فرزندان حتی تا دوران سالمندی بینجامد. </SPAN></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 12pt; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 9pt" lang=AR-SA><FONT color=#000000>فشار خون بالا و مشكلاتی كه در پی آن روی می‌دهد، سبب بروز دشواری‌هایی در 10 درصد از بارداری‌ها می‌شود و می‌تواند بر محیط زندگی جنین در رحم مادر تاثیر منفی بگذارد. این پژوهش نشان می‌دهد حتی كاهش توانایی ذهنی در سنین بالا ممكن است، به خاطر همین پرفشاری مادر هنگام بارداری و زمانی كه ساختار مغز جنین رشد می‌كند، به وجود آید. </FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 12pt; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 9pt" lang=AR-SA><FONT color=#000000>در این پژوهش، سابقه پزشكی 398 مردی كه مادرشان هنگام بارداری آنها دچار فشار خون بالا بود، مورد بررسی قرار گرفت. همه این مردان بین سال‌های 1934 تا 1944 به دنیا آمده بودند. توانایی ذهنی این مردان در 20 سالگی و نیز 69 سالگی مورد بررسی قرار گرفت. این توانایی ذهنی شامل <STRONG><FONT color=#339999>منطق ریاضیاتی، رابطه تصویری و فضایی</FONT></STRONG> و نیز <FONT color=#339999><STRONG>توانایی كلامی</STRONG> </FONT>بود. با بررسی داده‌ها مشخص شد امتیاز كسب شده مردانی كه مادرانشان هنگام بارداری دچار فشار خون بالا بودند، 36‌/‌4 درصد كمتر از مردان 69 ساله هم سن و سال شان بود كه مادرانشان فشار خون بالا نداشتند.</FONT></SPAN></P></SPAN> text/html 2012-10-05T05:52:32+01:00 developmentalnojavan.mihanblog.com نصرت نوجوان تقویت هوش را از كودكی آغاز كنیم http://developmentalnojavan.mihanblog.com/post/156 <SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 9pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=AR-SA> <P style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: normal; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl align=justify><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 9pt" lang=AR-SA><STRONG><FONT color=#339999>هیچ شكی نیست كه هر پدر و مادری دوست دارد فرزندی باهوش‌تر داشته باشد. اما قبل از آن بهتر است بدانیم چه عواملی در میزان هوش كودك بیشتر اثر دارد؟</FONT></STRONG></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 12pt; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 9pt" lang=AR-SA>در ده سال نخست زندگی، میلیون‌ها میلیون اتصال عصبی در مغز كودك شكل می‌گیرد. در واقع مغز انسان در این سنین در اوج انعطاف‌پذیری و رشد قرار دارد. با هر مهارت جدیدی كه كودك می‌آموزد، اتصالات جدیدی بین سلول‌های مغز شكل می‌گیرد و این خود بر سایر توانایی‌های آنها نظیر مهارت‌های ریاضیاتی و كلامی و حتی توانایی آنها برای درك متقابل و همدلی با سایر كودكان می‌افزاید. </SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: 12pt; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl align=center><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 9pt" lang=AR-SA><FONT color=#ff0000>یادگیری زبان خارجی</FONT></SPAN></B></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 12pt; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 9pt" lang=AR-SA>دانشمندان معتقدند كودكانی كه زبانی غیر از زبان مادری خود می‌آموزند، بهتر می‌توانند با دیگران تعامل داشته و ارتباط برقرار كنند، زود دلسرد نمی‌شوند و همیشه به دنبال راه‌های متفاوتی برای حل چالش‌های پیش‌رو می‌گردند. در واقع انبوهی از پژوهش‌ها گواه این مطلب است كه یادگیری زبان خارجی سبب افزایش چشمگیر <FONT color=#339999><STRONG>مهارت‌های شناختی</STRONG> </FONT>و نیز توانایی‌های كودك در ریاضیات و علوم می‌شود. همچنین دانستن زبانی دیگر سبب افزایش <FONT color=#339999><STRONG>خلاقیت</STRONG> </FONT>و در نتیجه بهبود <FONT color=#339999><STRONG>توانایی حل مساله</STRONG> </FONT>می‌شود.</SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 12pt; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 9pt" lang=AR-SA>یادگیری زبان دوم به این معنا نیست كه كودك حتما باید بر آن زبان تسلط داشته باشد. در واقع حتی اندكی پس از آغاز یادگیری زبانی دیگر، نتایج مثبت آن قابل مشاهده است.</SPAN></P></SPAN> text/html 2012-10-05T05:48:19+01:00 developmentalnojavan.mihanblog.com نصرت نوجوان شیوه یادگیری فرزندتان را شناسایی كنید http://developmentalnojavan.mihanblog.com/post/155 <P dir=rtl align=justify><IMG border=0 hspace=8 alt="" vspace=8 align=left src="http://www.jamejamonline.ir/Media/images/1391/07/12/100824243689.jpg">والدین و مربیان به صورتی <FONT color=#339999><STRONG>شهودی</STRONG> </FONT>می‌دانند روش یادگیری كودكان با هم متفاوت است و فعالیتی كه برای یادگیری یك كودك مناسب است برای كودك دیگر هیچ جذابیتی ندارد. اما سیستم سنتی آموزش تاكید دارد فقط یك راه برای آموختن هر چیز وجود دارد. خیلی اوقات والدین نمی‌توانند مهارتی را همان طور كه خود آموخته‌اند به فرزندانشان آموزش دهند. </P> <P dir=rtl align=justify>اگر از شیوه یادگیری شخصی و نوع هوش كودكان آگاهی داشته باشیم، بهتر می‌توانیم در آموزش مطالب مختلف به آنها موفق باشیم. در حالی كه مفهوم <FONT color=#339999><STRONG>بهره هوشی (IQ)</STRONG> </FONT>تنها ملاك تعیین هوش را توانایی‌های ریاضیاتی و منطقی می‌دانست، در سال 1983 روان‌شناس برجسته‌ای به نام <STRONG><FONT color=#339999>هوارد گاردنر</FONT></STRONG> نظریه‌ای به نام <FONT color=#339999><STRONG>هوش چندگانه (MI)</STRONG> </FONT>ارائه كرد و بر اساس آن هشت نوع هوش متفاوت را برشمرد. این هشت نوع هوش عبارتند از:</P> <P dir=rtl><STRONG><FONT color=#339900>زبان‌شناختی، منطقی ـ‌ ریاضیاتی، بدنی ـ جنبشی، موسیقایی، فضایی، طبیعت‌گرا، بین‌فردی و درون‌فردی.</FONT></STRONG></P> <P dir=rtl align=justify>برای این‌كه شیوه یادگیری فرزندتان را كشف كنید، به بازی‌هایی كه می‌كند دقت كنید. چه اسباب‌بازی‌هایی انتخاب می‌كند. شاید اگر بیشتر دقت كنید متوجه نوعی شباهت در انتخاب‌های او می‌شوید. شاید همه اسباب‌بازی‌های او رنگی روشن دارند یا صدادار هستند. سپس به نحوه بازی او نیز دقت كنید. </P> text/html 2012-09-18T15:11:21+01:00 developmentalnojavan.mihanblog.com نصرت نوجوان مصائب اول به دنیا آمدن http://developmentalnojavan.mihanblog.com/post/154 <P dir=rtl align=justify>خانم و آقای الف معتقدند روش تربیتی‌شان برای دختر اول و دوم‌شان هیچ تغییری نكرده است. آنها در ارائه امكانات به بچه‌ها هیچ فرقی میانشان نگذاشته‌اند. هر دو فرزندشان اتاق‌هایی مشابه دارند، هر دو به یك مدرسه رفته‌اند، عروسك‌هایی مشابه داشته‌اند، لباس‌هایی شبیه به هم و... تفاوت سنی‌شان فقط 4 سال است اما همه می‌گویند این دو خواهر، زمین تا آسمان با هم فرق دارند.</P> <P dir=rtl align=justify>&nbsp;</P> <P dir=rtl align=justify>تعبیر مردم از رفتار دو خواهر البته به تعبیر خودشان از شرایط‌ متفاوت است. مردم می‌گویند: «دختر بزرگ‌تر، از بچگی با شخصیت بود!» دختر بزرگ‌تر می‌گوید: «چون اولین بچه بودم نگذاشتند بچگی كنم. همیشه مراقب خواهر كوچك‌ترم بودم.» خواهر كوچك‌تر می‌گوید: «در همه زندگی یك مزاحم بالای سرم بود؛ خواهر بزرگ‌ترم!»</P> <P dir=rtl align=justify>&nbsp;</P> <P dir=rtl align=justify>مردم می‌گویند: «خانم و آقای الف برای تربیت دختر اولشان سنگ تمام گذاشته‌اند، اما دومی را لوس كرده‌اند» دختر بزرگ‌تر می‌گوید: «من از همان بدو تولد موش آزمایشگاه شدم! پدر و مادرم در بزرگ كردن من تجربه كسب كردند و آن وقت هر چه یاد گرفته بودند برای خواهر كوچك‌ترم انجام دادند. » دختر كوچك‌تر می‌گوید: «من بلدم حق و حقوقم را از پدر و مادرم بگیرم اما آبجی، بی‌دست و پاست.» مردم می‌گویند: «دختر بزرگ‌تر، محجوب و خانه‌دار است.» دختر بزرگ‌تر می‌گوید: «توی خانه محبوسم كردند. وقتی فهمیدند اشتباه كرده‌اند به خواهرم آزادی دادند. » دختر كوچك‌تر می‌گوید: «خواهرم ذاتا منزوی است، اما من توی خانه بند نمی‌شوم.»</P> text/html 2012-09-18T14:35:40+01:00 developmentalnojavan.mihanblog.com نصرت نوجوان كودكانی در دنیای خود http://developmentalnojavan.mihanblog.com/post/153 <P dir=rtl align=justify>معلق میان جنین و جهان، انگار پا به دنیا گذاشته باشی، اما از رَحِم مادر دل نكنده باشی؛ نه... نه... خودت هم نمی‌دانی... لبخندها را می‌بینی و خنده را نمی‌خوانی، كلمات را می‌شنوی و معانی را نمی‌فهمی و در خود می‌مانی، می‌مانی، می‌مانی... تا كسی بگوید اوتیسم داری... آنگاه پدر و مادر، هر دو، با هم، در هم می‌شكنند؛ به خود می‌آیند. می‌گردند دنبال جواب این سوال كه حالا چه باید كرد. هر چه باشد، هر طور باشی، بند دلشان، گوشه جگرشان، ضلعی از زندگی‌شان تویی... تو. تو كه در اصلی‌ترین اصل این دنیا مشكل داری: دنیای خارج از ذهن تو، دنیای ارتباط است.</P> <P dir=rtl align=justify><B><FONT color=#ff0000>اوتیسم چیست؟</FONT></B></P> <P dir=rtl align=justify><STRONG><FONT color=#666600>اوتیسم یا درخودماندگی،</FONT></STRONG> اختلالی شایع میان پسران و درصدی كمتر از آنها در دختران است؛ در برخی نقاط جهان پیش از هجده ماهگی كودك می‌‌توان وجود آن را تشخیص داد؛ اما در ایران، نشانه‌های آن علائم مختل شده از رشد طبیعی مغز را در زمینه‌های ارتباط <STRONG><FONT color=#666600>كلامی و تعامل اجتماعی </FONT></STRONG>و همچنین در حیطه رفتارهای خاص، خیلی بیش از <STRONG><FONT color=#666600>هجده ماهگی،</FONT></STRONG> یعنی نزدیك به سه سالگی كودك هویدا می‌كند. دلایل اصلی شكل‌گیری آن هنوز بدرستی شناخته نشده. <STRONG><FONT color=#666600>رفتارهای پرخاشگرانه حتی در حد خودآزاری، عادات و تیك‌های تكرارشونده، دلبستگی به اشیا، حساسیت‌های شدید بینایی، بویایی، شنوایی</FONT></STRONG> و... از همه مهم‌تر عقب‌ماندگی تحلیل و تفسیر اجتماعی از سوی مغز، در بسیاری از مبتلایان به اوتیسم با شدت و حدتی متفاوت عارض است.</P> text/html 2012-09-12T06:13:06+01:00 developmentalnojavan.mihanblog.com نصرت نوجوان كودكان وابسته http://developmentalnojavan.mihanblog.com/post/152 <P style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0in 0in 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 9pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=AR-SA><STRONG><FONT size=4>شما​</FONT></STRONG>9 ماه بارد اری را كه پشت سر می‌گذارید  د یگر تصور نمی‌كنید  این كود ك بعد  از تولد  همین‌قد ر به شما چسبید ه باشد ، اما این حقیقت د ارد .گاهی كود كان آنقد ر به ماد ر <FONT color=#999900><STRONG>وابسته</STRONG> </FONT>می‌شوند  كه هرگز حاضر نیستند  آغوش او را ترك كنند .<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 12pt; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 9pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-YE" lang=AR-YE>برای این كه شما د چار چنین كابوسی نشوید  باید  از همان ابتد ا ساعاتی را از حضور بچه غیبت كنید  و او را به كسان د یگری بسپارید .<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 12pt; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 9pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-YE" lang=AR-YE>به او توضیح د هید  كه قرار است بروید  و چه كارهایی انجام د هید . با آنها صحبت كنید  و آنها را برای زند گی، بازی و سركرد ن د ور از خود  آماد ه كنید .<o:p></o:p></SPAN></P> text/html 2012-09-04T10:56:26+01:00 developmentalnojavan.mihanblog.com نصرت نوجوان دوران خیره‌سری نوجوانان http://developmentalnojavan.mihanblog.com/post/151 <P style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0in 0in 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 9pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=AR-SA><STRONG><FONT color=#666600>بررسی شیوه‌های برخورد صحیح با نوجوانان در دوران بلوغ</FONT></STRONG></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0in 0in 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 9pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=AR-SA></SPAN>&nbsp;</P> <P style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0in 0in 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 9pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=AR-SA><?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p><IMG border=0 hspace=0 alt="" align=absMiddle src="http://www.jamejamonline.ir/Media/images/1391/06/13/100821621795.jpg"></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0in 0in 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'; FONT-SIZE: 12pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=AR-SA><o:p>&nbsp;</o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 12pt; MARGIN: 0in 0in 5.25pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 9pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=AR-SA><FONT color=#666600><STRONG>دوران بلوغ</STRONG> </FONT>كه با اوایل <FONT color=#666600><STRONG>نوجوانی</STRONG> </FONT>آغاز می‌شود، دوران دگرگونی‌های فراوان است. به گفته متخصصان به سنین 10 تا 14 سالگی در دخترها و به سنین 12 تا 15 سالگی در پسرها اوایل نوجوانی گویند. ​دوسال پس از آن اواسط نوجوانی و ادامه این سنین تا شروع بزرگسالی​ اواخر نوجوانی به شمار می آید. بنابراین طبق تعریف سازمان جهانی بهداشت، به رده سنی10 تا 19 سال نوجوان اطلاق می‌شود.<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 12pt; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 9pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-YE" lang=AR-YE>&nbsp;در این دوران فرد بالغ می‌شود و از مرحله كودكی به بزرگسالی می‌رسد و <STRONG><FONT color=#666600>قدرت باروری</FONT></STRONG> را كسب می‌كند. در واقع در دوره‌ای كوتاه فیزیك و آناتومی قسمت‌های خاصی از بدن نوجوان به طور محسوسی تغییر می‌كند و اعضای تناسلی و تولید مثلی او كامل می‌شود و علاوه بر این، دگرگونی‌های اجتماعی و روانی نیز در او ایجاد می‌شود. <o:p></o:p></SPAN></P> text/html 2012-09-04T10:40:52+01:00 developmentalnojavan.mihanblog.com نصرت نوجوان حرف‌زدن در سكوت http://developmentalnojavan.mihanblog.com/post/150 <P style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0in 0in 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 9pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=AR-SA><STRONG><FONT color=#666600>چگونه به كودكان كر و لال آموزش دهیم</FONT></STRONG></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0in 0in 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 9pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=AR-SA><STRONG><FONT color=#666600><?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></FONT></STRONG></SPAN>&nbsp;</P> <P style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0in 0in 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'; FONT-SIZE: 12pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=AR-SA><o:p>&nbsp;<IMG border=0 hspace=0 alt="" align=absMiddle src="http://www.jamejamonline.ir/Media/images/1391/06/13/100821621382.jpg"></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 12pt; MARGIN: 0in 0in 5.25pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal align=right><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 9pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=AR-SA>حمید كوچولو كمی دورتر از بچه‌ها می‌ایستد و دقایقی به آنها نگاه می‌كند.آنها با هم بازی می‌كنند. حرف می‌زنند. گاهی جیغ می‌كشند و گاهی گریه می‌كنند. زمانی هم می‌خندند.<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 12pt; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 9pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-YE" lang=AR-YE>سرو صدا مربی مهد كودك را كلافه می‌كند، اما حمید در سكوت به آنها نگاه می‌كند.<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 12pt; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 9pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-YE" lang=AR-YE>دعوا بر سر عروسك‌هاست. مربی چند عروسك دیگر می‌آورد و به بچه‌ها می‌دهد. حمید هم جلو می‌رود و سعی می‌كند به مربی هم بگوید یكی به من بده اما اصوات بلند و نامفهومی از دهانش خارج می‌شود كه یكی از بچه‌ها را می‌ترساند و او هم حمید را هل می‌دهد.حمید كمی به عقب پرت می‌شود و خیلی زود از روی زمین بلند می‌شود و سعی می‌كند به آن كودك بفهماند كه عروسك سهم اوست و او دوتا عروسك برداشته اما بازهم اصوات نامفهوم و فریاد مانند بچه‌ها را می‌ترساند و كتك كاری شروع می‌شود. مربی آنها را جدا می‌كند و حمید را دورتر نگه می‌دارد و به بچه‌ها می‌گوید: حمید هم مثل شماست. خیلی دوستتان دارد. او جیغ نمی‌كشد. سعی می‌كند حرف بزند. اما نمی‌تواند. او نه می‌شنود و نه حرف می‌زند.<o:p></o:p></SPAN></P> text/html 2012-08-28T06:58:03+01:00 developmentalnojavan.mihanblog.com نصرت نوجوان نامه‌ای به بزرگ‌ترها http://developmentalnojavan.mihanblog.com/post/149 <P style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0in 0in 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="mso-bookmark: OLE_LINK1"><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 9pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=AR-SA>خانه عموی نیلوفر در طبقه بالایی آنها بود. او دخترعمویی همسن و سال خودش داشت كه با هم دوست بودند و بیشتر وقت‌ها برای بازی كردن پیش همدیگر می‌رفتند. در یكی از روزهایی كه با هم مشغول خاله بازی بودند یك دفعه نیلوفر به دختر عمویش گفت: مهسا! چند روزه كه می‌خوام یه چیزی بهت بگم.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 12pt; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="mso-bookmark: OLE_LINK1"><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 9pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-YE" lang=AR-YE>مهسا با تعجب نگاهی به او كرد و تا خواست حرفی بزند، خود نیلوفر دوباره گفت: نمی‌دونم تا حالا برای توهم پیش اومده یا نه، اما من بعضی وقت‌ها از دست بزرگ‌ترها و از یه كاریشون خیلی ناراحت می‌شم.<o:p></o:p></SPAN></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 12pt; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="mso-bookmark: OLE_LINK1"><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 9pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-YE" lang=AR-YE>مهسا همان طور كه با دقت نیلوفر را نگاه می‌كرد گفت: كدوم كارشون؟<o:p></o:p></SPAN></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 12pt; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="mso-bookmark: OLE_LINK1"><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 9pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-YE" lang=AR-YE>ـ شاید برات اتفاق افتاده باشه كه وقتی داری با مامان یا بابات یا یه بزرگ‌تر دیگه حرف می‌زنی، یا به حرفت خوب گوش نمی‌دن یا این كه وسط حرفت یه چیزه دیگه می‌گن؛ من خیلی ناراحت می‌شم، تو چطور؟<o:p></o:p></SPAN></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 12pt; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="mso-bookmark: OLE_LINK1"><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 9pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-YE" lang=AR-YE>ـ آره برای منم پیش اومده، ناراحت هم شدم اما حرفی نزدم.<o:p></o:p></SPAN></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 12pt; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="mso-bookmark: OLE_LINK1"><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 9pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-YE" lang=AR-YE>نیلوفر كمی فكر كرد و باز گفت: بیا یه كاری كنیم.<o:p></o:p></SPAN></SPAN></P> text/html 2012-08-28T06:40:36+01:00 developmentalnojavan.mihanblog.com نصرت نوجوان خیلی سخت نگیرید http://developmentalnojavan.mihanblog.com/post/148 <P style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0in 0in 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 9pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=AR-SA>یك روز عصر دنبال دختركوچولو همه اتاق‌ها را گشتم و بالاخره كتی را كه آن موقع دو سالش بود، در اتاق خودم پیدا كردم؛ در كمدم باز بود و یك اسكناس 20 دلاری پاره هم در دست‌های كتی بود. دخترك كه با اخم به اسكناس نگاه می‌كرد، وقتی من را دید آن را نشانم داد و گفت: این خیلی زشت بود.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 12pt; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 9pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-YE" lang=AR-YE>خنده‌ام گرفته بود ولی خودم را كنترل كرده و با اخم به كتی نگاه كردم؛ اسكناس را كه حالا تكه‌تكه شده بود از دستش گرفتم و با صدای بلندی گفتم: چی كار كردی؟ چرا پول‌ها را پاره می‌كنی؟<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 12pt; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 9pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-YE" lang=AR-YE>من فریاد زدم و دخترك مظلومانه اشك ریخت. تازه به خودم آمدم؛ كتی را در آغوش گرفتم و از او معذرت‌خواهی كردم. راستش كمی كه بیشتر فكر كردم متوجه شدم خودم مقصر بوده‌ام؛ دختركوچولوی من كه مفهوم پول را هنوز نمی‌فهمید و این من بودم كه با خیال راحت او را تنها گذاشته بودم. <o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 12pt; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 9pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-YE" lang=AR-YE>شب كه همسرم آمد، جریان را برایش تعریف كردم و او گفت اگر پول را به یكی از شعبه‌های بانك ببرم، حتما برایم تعویض خواهند كرد. ولی من ترجیح دادم این كار را انجام ندهم و امروز بعد از گذشت شش سال، آن اسكناس پاره شده هنوز در كمد من است؛ آن را نگه‌داشته‌ام تا همیشه یادم باشد​ <FONT color=#ff6600>گاهی بچه‌ها طوری رفتار می‌كنند كه مطابق میل ما نیست، ولی به جای عصبانیت باید به شكل دیگری با آنها برخورد كنیم.<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> text/html 2012-08-28T06:26:27+01:00 developmentalnojavan.mihanblog.com نصرت نوجوان طوطی كوچك خانه ما http://developmentalnojavan.mihanblog.com/post/147 <P style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0in 0in 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 9pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=AR-SA><IMG style="WIDTH: 178px; HEIGHT: 155px" border=0 hspace=0 alt="" align=left src="http://www.jamejamonline.ir/Media/images/1391/06/06/100821033238.jpg" width=210 height=156>از لحظه‌ای كه فرزندتان را از بیمارستان به خانه می‌آورید، خانه دیگر آن خانه قبلی نیست؛ همه چیز به هم می‌ریزد و خانه حسابی شلوغ و بی‌برنامه می‌شود. اما بخش جالب داستان وقتی شروع می‌شود كه این كوچولوی دوست‌داشتنی كارها و رفتارهای شما را تقلید كند و با ظاهر كودكانه‌اش بخواهد شبیه شما شود!<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 12pt; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" dir=rtl class=MsoNormal align=right><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 9pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-YE" lang=AR-YE>البته این مساله بخصوص وقتی باید با كودك مثل یك طوطی برخورد كنید، بیشتر و بهتر درك خواهد شد. فرزند كوچكتان اول لحن صدای شما را تقلید می‌كند و سعی می‌كند به خاطر بسپارد شما چطور حرف می‌زنید؛ مثلا توجه دارد​ وقتی آرام صحبت می‌كنید، او هم خیلی آرام صدا تولید ‌كند و وقتی <FONT color=#999900>هیجان‌زده </FONT>هستید و صدایتان بلند است، او هم بلندتر حرف بزند. حالا فقط باید صبر كنید تا این كوچولو شروع كند به حرف‌زدن و با تقلید كلمات و جملات شما، ابراز احساسات كند. جالب است بعضی از بچه‌ها وقتی در خیابان هستند از غریبه‌ها هم تقلید می‌كنند و لحن صدایشان را مانند آنها تغییر می‌دهند.<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 12pt; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 9pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-YE" lang=AR-YE>روان‌شناسان می‌گویند بچه‌ها باید از بزرگ‌ترها <FONT color=#999900>تقلید </FONT>كنند تا حرف‌زدن را بیاموزند و كم‌كم بتوانند در جامعه حضور یابند. در واقع آنها تلاش می‌كنند تك‌تك كلمات را دقیقا همان‌طور بیان كنند كه از شما یا دیگران می‌شنوند​ بنابراین كاملا طبیعی است كه از نظر شما این كار تقلید‌كردن به نظر برسد. <o:p></o:p></SPAN></P>