اتیولوژی و پاتوفیزیولوژی:

اتیولوژی مشخصی برای این اختلال تعیین نشده است. به هرحال عواملی از قبیل طولانی بودن ساعت خواب  در شیرخوارگی، تاریخچه مثبت خانوادگی، تكامل فیزیكی آرامتر در كودكان تا 3 سالگی مطرح است.

وقوع زیاد این اختلال در دوقلوهای یك تخمی وحتی در دوقلوهای دو تخمی پیشنهاد دهنده مداخله چیزی بیش از مساله ژنتیك است. تقریبا 75درصد این كودكان دارای خویشاوند درجه یك هستند كه دچار این ناراحتی است یا سابقه آن راداشته است.

بی اختیاری  در دفع ادرار یك فعالیت عصبی –عضلانی بوده كه خوش خیم و خود به خود كنترل شونده است. در برخی كود كان علایم به صورت رفتار قهقرایی پس از تولد خواهر،برادر یا وقوع یك صدمه دیگر تظاهر می كند.مثلا گاهی از اوقات كود كان مبتلا به اختلال بیش فعالی و كم تمركزی ممكن است این مساله را پیدا كنند، زمانی كه خیلی درگیر بازی بوده از پری مثانه بی اطلاع یا اصلا تخلیه مثانه را فراموش می كند.


ادامه مطلب