مرگ رویدادی نیست که در یک لحظه روی دهد، بلکه فرایندی است که طی آن اندام ها به ترتیب از فعالیت باز می ایستند و از فردی به فرد دیگر فرق دارد.

چون مرز بین زندگی و مرگ نامشخص است، جوامع به تعریفی از مرگ نیاز دارند که به دکتر ها کمک کند تصمیم بگیرند چه موقعی به اقدامات نجات بخش خاتمه دهند، به بازماندگان خبر دهند که باید برای از دست دادن عزیزشان سوگواری و زندگی خود را تجدید سازمان کنند و معلوم کنند چه موقعی اندام های اهدا شده را می توان برداشت.

چند دهه پیش ، از دست رفتن ضربان قلب و تنفس از مرگ خبر می دارد. اما اکنون این ملاک ها دید کافی نیستند، زیرا فنون حیات بخش بارها امکان برگشتن نشانه های حیاتی را فراهم آورده اند.


ادامه مطلب