یك محقق انگلیسی پیشنهاد كرده است تنوع وسیعی از ناتوانایی های یادگیری بوسیله ژنها ایجاد می شوند.

به گزارش ساینس دیلی سرپرست این تحقیق رابرت پلومین مطالعات گذشته بر یافتن ژن های مسئول هر اختلال بطور جداگانه متمركز بودند. اما با تكنیك های ارزیابی جدید ی كه در دسترس هستند مطالعات جدید شواهدی را فراهم كرده اند مبنی براینكه ژن ها می توانند مسئول طیف وسیعی از اختلالات یادگیری باشند.
 
پلومین استاد ژنتیك رفتاری دركینگز كالج لندن می گوید ارتباطات ژنتیكی می توانند در اختلالات یادگیری زبان و ریاضیات و حتی اعمال حافظه دخالت داشته باشند.

به گفته او تحقیقات بیشتری درزمینه ژن ها باید انجام شود تا پیشرفت های مهمی درزمینه تحقیقات نورولوژیك حاصل شود. محققان با غلبه بر موانع باقیمانده در راه تشخیص این ژن ها به یافته های شگفت انگیزی در باره مكانیسم های عمومی در همه سطوح ارزیابی از ژنها تا مغز و تا رفتار دست خواهند یافت.
 
منبع: جام جم