شما​9 ماه بارد اری را كه پشت سر می‌گذارید  د یگر تصور نمی‌كنید  این كود ك بعد  از تولد  همین‌قد ر به شما چسبید ه باشد ، اما این حقیقت د ارد .گاهی كود كان آنقد ر به ماد ر وابسته می‌شوند  كه هرگز حاضر نیستند  آغوش او را ترك كنند .

برای این كه شما د چار چنین كابوسی نشوید  باید  از همان ابتد ا ساعاتی را از حضور بچه غیبت كنید  و او را به كسان د یگری بسپارید .

به او توضیح د هید  كه قرار است بروید  و چه كارهایی انجام د هید . با آنها صحبت كنید  و آنها را برای زند گی، بازی و سركرد ن د ور از خود  آماد ه كنید .

با او قایم باشك‌بازی كنید  و به او یاد  د هید​د ر صورت غیبت باز می‌گرد ید .وقتی به شما می‌چسبد  با او د عوا نكنید  و د ر حالی كه د ر آغوش شما است او را از خود  د ور نكنید . بلكه به او بفهمانید  با گریه نمی‌تواند  كارش را پیش ببرد  و شما ساعاتی را ناچارید  به كارهای د یگر بپرد ازید  حتی اگر د ر خانه باشید .

كود كان بعد  از نوزاد ی از گریه به عنوان حربه برای جلب توجه استفاد ه می‌كنند .

مراقب باشید  د ر این د ام گرفتار نشوید  تا هر وقت حوصله ند ارید  به گریه بی‌د لیل كود ك پاسخ مثبت د هید  و هر وقت عصبانی هستید  او را به این د لیل تنبیه كنید . یك رویه د رست را همیشه د نبال كنید  تا كود ك سرد رگم نشود .

منبع: جام جم